O NAMA


UG Muzička radionica „Note“ registrovana je u februaru 2013. godine. Sjedište radionice je u ulici Terezija bb (Skenderija) u Sarajevu. Naši programi rada su odobreni od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade

Kantona Sarajevo, te smo od njih preporučeni kao izvannastavna aktivnost u osnovnim školama i vrtićima.

Muzička radionica „Note“ usmjerena je na:

1.Stručno muzičko obrazovanje /usavršavanje/ djece predškolskog i školskog uzrasta

2. Pronalazak talenata kroz muzičke radionice i usmjeravanje djece u muzičke škole

3. Opismenjavanja djece /razvijanje psihičkih sposobnosti

4. Socijalizacija

5. Pomoć djeci s posebnim potrebama (inkluzivna nastava)

Cilj Muzičke radionice „Note“:

 •  Približiti muziku djetetu i probuditi u njemu umjetničko stvaralaštvo kroz igru i edukaciju, približiti djeci kroz ovaj vid umjetnosti muziku i omogućiti djeci izbor:
 • stručnog usmjeravanja
 • muzike kao hobija
 • stvaranja publike za kulturno-umjetničke pravce (za pozorišta i mjuzikle), jer smo svjedoci zatvaranja kulturno- umjetničkih ustanova (muzeja, pozorišta itd.), a razlog je plasiranje muzičkog korova kroz medije i nedovoljna edukacija od ranog djetinjstva, kao i nedovoljno pružanje informacija i mogućnosti djetetu da se upozna smuzikom i instrumentima
 • podići nivo obrazovanja i intelekta kroz ovaj vid umjetnosti i unaprijediti intelektualnu strukturu društva, te je podići na nivo kulture koji i zaslužuje
 • saradnja sa institucijama i organizacijama koje podstiču i afirmišu razvoj muzičke kulture kod mladih
 • saradnja s visoko školskim institucijama iz oblasti kulture u zemlji i inostranstvu
 • razvoj muzičkog segmenta kao važne kulturne ponude našeg grada
 • kvalitetna i profesionalna saznanja o ovakvom radu
 • profilisanost kadrova u muzičkim školama
 • edukacija i usmjeravanje mladih ljudi u pozitivne tokove života i druženja.

Ciljevi nastavnih satova:

Odgojni:

 •  usavršavanje radnih navika,
 •  usvajanje estetskih vrijednosti, razvijanje moralnih stavova;
 •  razvijanje radnih navika, razvijanje motivacije i volje za vježbanjem,
 •  izgrađivanje učenikove ličnosti,
 •  razvijanje takmičarskog duha među učenicima, razvijanje vještina i navika;
 •  razvijanje savjesnost i samostalnost u radu,
 •  izgrađivanje pozitivnih svojstava ličnosti: upornost, sistematičnost, odgovornost, tačnost, urednost
 •  razvijanje ljubavi prema muzici
 •  razvijanje samostalnosti u radu, ali i smisla za zajedništvo i saradnju kroz rad u grupi
 •  razvijanje upornosti i odgovornosti
 •  izgradnja učenikove ličnosti kroz njegovanje moralnih stavova, pogleda na život i svijet, usvajanje moralnih, estetskih i radnih vrijednosti i navika.

Obrazovni:

 • ovladavanje prethodnom nastavnom jedinkom
 •  usvajanje novih pojmova i termina
 •  sistematično uvođenje u svijet umjetnosti i svijet muzičke kulture
 •  upoznati se s dinamičkim oznakama: cresc. decresc., p, mp, f i mf.
 •  usvajanje znanja, usvajanje novih pojmova i termina, sistematično uvođenje u svijet umjetnosti i svijet muzičke kulture.

Funkcionalni:

 •  razvijanje sposobnosti čitanja s lista
 •  razvijanje ritmičke stabilnosti
 •  razvijanje praktičkih, intelektualnih i izražajnih sposobnosti kod učenika;
 •  razvijanje interesa i stvaralačke sposobnosti
 •  razvijanje kreativnosti učenika
 •  razvijanje percepcije, mašte i pamćenja
 •  razvijanje smisla za logičko povezivanje
 •  osposobljavanje učenika za logičko zaključivanje
 •  podsticanje radoznalosti
 •  razvijanje motorike
 •  osposobljavanje učenika za stvaralačku primjenu stečenih znanja.